Månads arkiv: november 2023

Det slår an

Mångahar vananatt gå till gudstjänstpå första advent.Faktiskt denvanligastevanan,när det kommertill att gå till gudstjänstbland svenskar. Varför?Sången.Musiken.Stämningen.Ljusen.Traditionen.Gemenskapen.Eller baravanan.Skälen är många.Kanske lika mångasom kyrkobesökarna. Jag vill gärna tro,att på bottenav alla olika skäl,finns en känsla.En längtan.En kanskeokänd,tyst,bön. Somsångernatexternaordenoch tonernaslår an. Möterpå djupet.Och någotuppstår.En resonans.En beröring.Något heligtvi allabehöver.…

Jag slipper

Det känns skönt.Att slippa.Att faktiskinte behöva.Välja.Vara den som avgör. Många verkarändå vilja.Bestämma vem som ärinnanföroch utanför.Med eller inte.Godkändeller underkänd.Men inte jag.Jag är gladatt slippa. Det gäller särskiltdet eviga.Ytterstadomen.Men ocksåalla andradomarvi så lättfäller. Om vems trosom duger,är rätt,tillräcklig.Och vemssom inteär det.Om vems livsom duger,är rätt,tillräckligt.och vems som inteär det. I…

Samma sak

Yttersta tiden.Harmageddon.Apokalypsen.Vi lever i en tidnär de ordenvaknat till liv.Både i sekuläraoch kyrkliga sammanhang.Till det kommersöndagens kyrkoårstema:Vaksamhet och väntan.Inte så enkelt.Rent av tungt.I mörk november. Men det finnsen vacker öppning.När Jesus talarom Guds rike.Det riket som ska komma.En gång.(och ingen,ingen!vet när.Utom Fadern.Där är bibeln tydlig.) Jesus…

Att vila i

Som en hängmatta.Den bara finns där.Uppspänd mellan de två träden:Gud och människa. En hängmattaatt krypa uppoch vila i.Låta siggungas till ro.Blicka mothimlen.Låta ljusetvärma ansikte och liv. Hängmattan är en bön.Given.Du behöver inte spänna uppdin egen.Den finns därredan.Redo.Hampa och himmelens färger. Och den äralltdu behöver.Den rymmerbåde himmeloch jord,Gud och människa,Andeoch kropp,evighetoch tiden. Den…

Längre bort

För att hålla kursenmåste man fästa blickenlängre bort…Det stod på tallriksunderläggetunder retreaten.Varje morgonunder gröten. Jag seglar iblandoch vetatt det är sant.Blir manför närsyntblir kursenvingligoch färdenfarlig. Jag tänkeratt det ocksågäller livet.Att lyfta blickenoch fästa denlite längre bortför att finnalivets kurs. Den här helgenpåminns vi igen,och särskilt,om alltings förgänglighetoch…