Grön Kyrka

EN GRÖN KYRKA – FÖR ETT HÅLLBART LIV

Vi befinner oss i en global kris – utöver Ukrainakrig, extremväder, svält, energikris mm. En kris som våra barn kommer att bära konsekvensen av. Temperaturen stiger, isar smälter, havsnivån höjs och insekter och djurarter utrotas. Vårt förvaltarskap av den här sköna, blå planeten, måste ta en ny riktning.

IPCC:s senaste rapport om läget för klimat och jord:

Uppvärmningen

Temperaturen har redan stigit 1,1 grad och det är människan som har orsakat det genom utsläpp från fossila bränslen och jord och skogsbruk. Så här varmt har det inte varit på över 100.000 år och uppvärmningen har inte gått så här fort på minst 2000 år. Det mesta har skett de senaste 50 åren.

Isarna

Inlandsisarna på Grönland och i Antarktis smälter fortare nu än för bara 20 år sedan. Nästan alla glaciärer i bergsområden krymper. Havsisen kring Nordpolen blir allt mindre och tunnare. Ytan har minskat med omkring 40 procent sedan 80-talet, och är sommartid mindre än på 1000 år.

Havsnivån

Sedan 1900 har havsnivån stigit med tjugo centimeter, dels på grund av smältande isar och dels på grund av att varmare vatten expanderar. Till 2100 bedöms havet stiga mellan en halv och en meter, för att sedan fortsätta stiga flera meter de närmaste århundradena.

Extremväder

FN:s klimatpanel säger att människans utsläpp av klimatgaser har gjort vissa extremväder värre. Det slår redan hårt mot människor. Tydligast samband finns när det gäller värmeböljor och skyfall som blivit vanligare och mer intensiva sedan 50-talet. Även havet drabbas allt oftare av värmeböljor. När det gäller orkaner och tropiska stormar är det mer osäkert.

Mat och vatten

Mat och vattenbrist hotar miljontals människor. Skördeökningar har bromsats och IPCC varnar för att jordbruksmark kan bli oanvändbar. Över tre miljarder människor pekas ut som sårbara. Fattigdom förvärrar effekterna.

Hot mot naturen

Klimatförändringarna har redan ställt till med allvarlig skada på många ekosystem, och djur och växter riskerar att utrotas, till exempel koraller. Många arter drivs mot polerna eller upp på högre höjd.

Hur mycket måste utsläppen minska?

Utsläppen ökar men i långsammare takt än tidigare. Redan vid början 2030-talet kommer troligen målet om max 1,5 grads uppvärmning ha passerats. För att undvika det måste utsläppen vända ner inom ett par år och nästan ha halverats innan 2030 för att vara nere på noll till 2050. Det är 25 år tidigare än om man ska klara max två graders uppvärmning. I alla troliga scenarier krävs att stora mängder koldioxid sugs ut ur atmosfären.

Därför

vill Equmeniakyrkan Kaxholmen vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor.
Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15), kärleken till vår nästa (Joh 13:34) och omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-36), men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål). Konkret innebär detta att allt vi gör, och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma. Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum.

Equmeniakyrkan Kaxholmen är delaktig i nätverket Grön Kyrka.

DELA

För världens skull och ett hållbart liv behöver vi dela resurserna. Minska konsumtion och slit-och-släng-ekonomi. Ett sätt att göra det är att dela med sig av sina saker. Låna eller hyra ut så att alla inte behöver ha eget. Klicka på länken för att komma till vår Dela-sida. Där kan du erbjuda sådant du har men inte använder så ofta. För att få tillgång till erbjudanden och lägga in egna behöver du ha en kod att ansluta med. Den får du genom att skicka ett mejl till: info@equmeniakyrkankaxholmen.se

https://dela.gronkyrka.se/

 

Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin? Kontakta någon av medarbetarna i kyrkan så lotsar de dig vidare.

Länkar

Grön kyrka nationellt
God Jord – kristna för miljö och rättvisa
Brobygge – nätverk för hållbar miljö och andlighethttps://www.skapelseexistens.se/attondedagen